RSS

Choose Your Preferred Language

寬心謠……

日出東海落西山,愁也一天,喜也一天;
認真過好每一天,有也過年,無也過年。
 
遇事不鑽牛角尖,人也舒坦,心也舒坦;
自古萬事難得圓,好也隨緣,賴也隨緣。
 
家庭是塊責任田,肥也是田,瘦也是田;
辛勤耕耘不偷懶,豐也喜歡,欠也喜歡。
 
夫妻本是前世緣,和也是緣,吵也是緣;
人非聖賢哪得全,睜一隻眼,閉一隻眼。
 
生老病死本自然,你也難免,我也難免;
只要良心可對天,早也升天,晚也升天。
 
子女上進只能勸,成也自然,敗也自然;
兒孫之福不在爺,有也由天,無也由天。
 
萬貫家產難進棺,貧也成煙,富也成煙;
找個喜歡事幹幹,掙多也炫,掙少也炫。
 
琴棋書畫多喜歡,性也得練,情也得練;
忙裏偷閒勤鍛煉,忙也樂觀,閑也樂觀。
 
和諧性事不可缺,男也心歡,女也心歡;
常與知己聊聊天,你也心寬,他也心寬。
 
父母兒女互慰勉,貧也相安,富也相安;
心寬體健走人間,不是神仙,勝似神仙。

0 comments: