RSS

Choose Your Preferred Language

《金剛經》的公式  自從8/29說要講《金剛經》給鬼道的眾生聽,至今已完成兩部了。在這一段習講的過程中,收穫很多!在講第一部時,完全是以自己這幾年的修學心得來講;而在講第二部時,開始有聽 聖嚴師父及寬謙法師的講經開示。也因為自己已經有講過一次,因此在聽其他法師的開示時,更能注意其所講的重點。
  《金剛經》有一個很特別的說法公式--佛說XX,即非XX,是名XX。以前在看這一段時,真是似懂非懂,但自從在對天台的一心三觀有一點體悟後,總算有一點點能瞭解了。
  寬謙法師是以印順法師的大乘三系來詮釋:「佛說XX」是緣起,「即非XX」是性空,「是名XX」為唯名。而 聖嚴師父先是舉出常見的幾種說法後,再用他自己的見解來說。發現 聖嚴師父也是以天台的三觀來說明,實是非常相契!
  今天開始講第三部了,希望在更純熟之後,能有辦法用天台的五重玄義或四義消文的方式來講《金剛經》。我希望是透過真實的觀心修行能力,誠懇真切的發揮《金剛經》的要義!因為真的覺得,自己一定要降伏其心,才能知道如何幫助眾生降伏其心!
  以下謹節錄出《金剛經》中,有此公式的經文:
莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。
佛說般若波羅蜜,即非般若波羅蜜,是名般若波羅蜜。
諸微塵,如來說非微塵,是名微塵。如來說世界,非世界,是名世界。
如來說三十二相,即是非相,是名三十二相。
是實相者,則是非相,是故如來說名實相。
如來說第一波羅蜜,即非第一波羅蜜,是名第一波羅蜜。
忍辱波羅蜜,如來說非忍辱波羅蜜,是名忍辱波羅蜜。
如來說人身長大,則為非大身,是名大身。
如來說莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。
如來說諸心,皆為非心,是名為心。
如來說諸相具足,即非諸相具足,是名諸相具足。
眾生,眾生者,如來說非眾生,是名眾生。
所言善法者,如來說即非善法,是名善法。
凡夫者,如來說則非凡夫,是名凡夫。
如來者,無所從來,亦無所去,故名如來。
佛說微塵眾,即非微塵眾,是名微塵眾。
如來說一合相,則非一合相,是名一合相。
世尊說我見、人見、眾生見、壽者見,即非我見、人見、眾生見、壽者見,是名我見、人見、眾生見、壽者見。
所言法相者,如來說即非法相,是名法相。

0 comments: