RSS

Choose Your Preferred Language

釋迦牟尼佛佛像集錦

我只有你一個【圖文】

 

你我都是佛.


心中有佛心中求

心中無佛莫強求

佛在你我心中.

心中寶何必遠求.

你我都是佛.

讀誦大乘經典的意義
  誦持經典是許多佛弟子的功課,但是誦經的意義到底是為何呢?
  印隆覺得,應是讓自己轉換生死的習性、改變觀念,真正能解脫生死的妙方吧!
  如果不改變錯誤的觀念,則就會一直重複與輪迴類似的不愉快經歷,每一個念頭、每一個行為都會造成業因,待這個因成熟之後,又興起新的緣。行為與結果的不斷循環,就是業的循環,在我們不斷的經歷生老病死之流轉時,同時又造了未來的業因。
  因此,觀念影響行為,也就是影響業力。要不再受苦,就要從改變自己的觀念開始,即是改變習性。之前有寫一篇:要不再受苦,就不要讓自己的心出軌,也是在說明同樣的觀念。因此,最重要還是在自己的心。否則生生世世,若不改變,則問題都是一樣的-生死輪迴之苦,只是呈現的樣貌不同而已。
(以下引用印隆的碩士論文的部份內容)

讀誦大乘經典即是思維第一義諦的修持,屬於「法華三經」之一的《普賢觀經》中,及說明誦持大乘經觀為重要的觀修法門,經文云:
一切眾生誦大乘經者、修大乘者、發大乘意者、樂見普賢菩薩色身者、樂見多寶佛塔者、樂見釋迦牟尼佛及分身諸佛者、樂得六根清淨者,當學是觀。此觀功德,除諸障礙、見上妙色,不入三昧但誦持故,專心修習,心心相次,不離大乘,……「見諸佛已,心大歡喜,復更誦習大乘經典……以誦大乘方等經故,即於夢中見釋迦牟尼佛與諸大眾在耆闍崛山說《法華經》,演一實義。……汝今讀誦大乘經典,汝所誦者是佛境界。』……汝誦讀大乘經故,十方諸佛說懺悔法。菩薩所行,不斷結使、不住使海。觀心無心……佛滅度後,佛諸弟子若有懺悔惡不善業,但當誦讀大乘經典。此方等經是諸佛眼,諸佛因是得具五眼,佛三種身從方等生……其有誦讀大方等典,當知此人具佛功德,諸惡永滅,從佛慧生。……若誦大乘經、觀法如實際,永離諸惡業,後世不復生。……當誦大乘經、念諸菩薩母。無量勝方便,從思實相得,……其有眾生晝夜六時禮十方佛、誦大乘經、思第一義甚深空法,一彈指頃除去百萬億億阿僧祇劫生死之罪。……受持讀誦大乘經典力故……因由是法,自然成就五分法身:戒、定、慧、解脫、解脫知見。諸佛如來從此法生,於大乘經得受記別。[1]
智者大師相當重視讀誦大乘經典,本身也是在行普賢道場時,因為誦持《法華經》而證得法華三昧之前方便。如《普賢觀經》所云,大乘經典是諸佛得具五眼之因、成就三身之源,讀誦大乘經典可滅除罪障,助成觀修第一義諦之理,證佛智慧。而聖嚴法師也有云:「凡以虔誠懇切,感念求法之心來讀誦經典,他必能有得於心,有了心得,他又必不甘心永滯於讀誦的一個境界,必定會油然生起弘法度生的利他精神。」[2]讀誦大乘經典有助於內修理觀之功夫,因此在水陸法會的各外壇中,均是安排誦持大乘經典,已輔懺罪觀修之功。

以病苦為師(如觀法師)       

           「以病苦為師!」
因為病苦,
令我們不得不反觀自照,
思維生死事大、無常迅速!
因為病苦,
令我們不得不停下腳步,
探求生死之路,是否已明?
「病苦」,是我們最嚴厲的老師,
也是我們最慈悲的善知識!
發現病苦,
我們才願意將此生此世全部的心力,
放手一搏,
期望達到剋期取證;
發現病苦,
我們才願意將一向躍躍欲動的心靈,
徹底沉澱,
悍勞忍苦精進修行!
感恩病苦,
讓我們的法身得到一個全然滋養的機會;
感恩病苦,
讓我們的慧命得到一個無限豐足的契機!
故病苦是良師、是益友,
是千金難買、萬金難尋的莫逆忠朋!
向病苦致敬,
向病苦頂禮,
沒有病苦的巡禮,
我們會誤認這個世間永遠那麼絢麗;
沒有病苦的垂愛,
我們會以為這個色身永遠不會敗壞!
稱它為良師,
是因為它讓我們獲得生死的解脫,
讚它為益友,
是因為它讓我們獲得究竟的安樂!
向病苦虔誠懺悔,
邀請它和我們一起共修佛法,
邀請它和我們一起共發大願,
邀請它和我們一起共證菩提,
邀請它和我們一起共成佛道!


── 釋如觀 ──