RSS

Choose Your Preferred Language

斫樹取果喻

昔有國王,有一好樹,高廣極大,常有好果,香而甜美。時有一人,來至王所。王與之言:此之樹上, 將生美果,汝能食不?即答王言:此樹高廣,雖欲食之,何由能得?即便斷樹,望得其果。既無所獲,徒自勞苦。後還欲豎,樹已枯死,都無生理。世間之 人,亦復如是。如來法王有持戒樹,能生勝果,心生愿樂,欲得果食,應當持戒,修諸功德。不解方便,返毀其禁。如彼伐樹,復欲還活,都不可能。破戒之人,亦 復如是。

從前有一個國王,在他的園中種有一棵好樹,非常高大茂盛,而且能結一種很好的果子,這果子香而甜美,為別處所沒有。有一天,來了一個外國的客人,國王領他去看這棵樹,並對他說這棵樹能結一種果子,甜美無比,可說是世上所少有的。那外國的客人接著問道既然有這樣好果子,能不能給我嘗幾隻呢?
 國王聽了,就叫人來把這樹砍倒,希望能得到果子,可是什麼也沒得到。後來又叫人把栽倒的樹再種植起來,然而想盡辦法,卻終不能把已斷了的莖和根接起來。這棵樹就從此枯死,當然也不能再結果子了。

這故事比喻 迦世尊曾指示我們持戒功德像大樹一樣,它能生出種種禪定、神通、智慧的殊勝的果實。假使我們要得到這些果實的話,首先就應當持戒,還要修許多的功德善法來 灌溉它,方能得到圓滿成就。但是有些人不懂這個方法,竟毀犯了戒律,去希求定慧神通,這無異砍樹求果實,連根都枯了,那裏還有果實呢?

0 comments: