RSS

Choose Your Preferred Language

就樓磨刀喻

昔有一人,貧窮困苦,為王作事。日月經久,身體羸瘦。王見憐愍,賜一死駝。貧人得已,即便剝皮,嫌 刀鈍故,求石欲磨。乃于樓上得一磨石,磨刀令利,來下而剝。如是數數往來磨刀,後轉勞苦,憚不能數上,懸駝上樓,就石磨刀。深為眾人之所嗤笑。猶如愚人, 毀破禁戒,多取錢財,以用修福,望得生天。如懸駝上樓磨刀,用功甚多,所得甚少。


有 一個人,給國王徵去作很苦的工作,一作作了很長的時間,弄得身體十分瘦弱,國王見他可憐,就賞賜給他一隻死了的駱駝。他得了以後,就運到家裡去剝皮;因為 刀很鈍,簡直割不進去。於是他就在家裡找磨刀石,終於在樓上找得了一塊。這樣他就上樓去磨刀,磨了以後,就到樓下剝駱駝皮。割了幾下,刀又鈍了,又上樓磨 刀磨後再到樓下來割。這樣走上走下,多次跑了,使他身體疲勞不已,實在覺得太累了。後來他想出一個法子,把駱駝吊上樓去,以便一邊磨刀,
一邊來割,他認為這樣作是很聰明,可是眾人都笑他笨拙。

這個故事比喻︰有一些人往往不從因地上(根本上)改過遷善,只是想多得錢財以修福果,或只是笨拙地炫耀富貴,把持戒修學放在腦後。這些人正同往返磨刀,把死駱駝吊上樓去、以便利磨刀的那個人一樣的愚癡!!

0 comments: