RSS

Choose Your Preferred Language

五辛是哪五種?

辛者梵語 - parivyaya,指五種有辛味之蔬菜。又作五葷,與酒、肉同為佛弟子所禁食之物。

辛是:(1)指大蒜、蔥、小根蔥、韮、興渠等五種,蒜、蔥、韮三種已知,而所謂小根蔥即是印度蔥,狀似我國洋璁,但較小粒,腥味一樣。興渠,即是阿魏藥, 為從 Asa foetida 之根取出之物,可供作藥用及調味用,其學名為 Ferula asa foetida。此是用阿魏樹樹汁乾成粉末,西國取之以置食物中,嗅味有點像泰國榴槤臭味。

據《大佛頂首楞嚴經》卷八載,此五種之辛,熟食者發婬,生啖者 增恚,十方天仙嫌其臭穢,咸皆遠離,然諸餓鬼等則舐其唇吻,常與鬼住而福德日銷;大力魔王現作佛身為其說法,毀犯禁戒,讚婬怒痴,令人命終為魔眷屬,永墮 無間地獄,故求菩提者當斷世間之五種辛菜。

佛門禁食五辛之戒律,雖為修行者所應嚴格持守,然若因重病而非食五辛不得痊癒 者,佛陀亦特別開許。據《諸經要集》卷二十所引僧祇律、十誦律、五分律等之記載,因病食蒜之比丘,應在七日中別居於一僻靜之小房內,不得臥僧床褥,復不得 至大眾方便處、講堂處、佛塔、僧堂等處,亦不得就佛禮拜,僅能在下風處遙禮,於七日滿後,需澡浴熏衣,方得入大眾中。

0 comments: