RSS

Choose Your Preferred Language

慧律法師:學佛並非逃避現實 乃是離苦的良方

間有一無形力量,為我之主人,名曰:意識。此乃是我、法二執與分別心之綜合,又可稱之為「業」,乃生命的元素,痛苦之源由。因貪、嗔、癡三毒所造之業,當 以戒、定、慧三無漏學為對治之法藥。

此三者乃修行之核心,收攝身心名為戒,不被欲染即是真戒,心地無非稱為自性戒。觀照名為定,不被境轉即是真定,心地無 念稱為自性定。見到事物的真理名為慧,不被境所轉所染即是真慧,心地無我稱為自性慧。若能返貪嗔癡為戒定慧即名超三界。

佛法乃為度眾施設,其宗旨 在接引有情離苦得樂,解脫生死。為方便契機,而有五乘教法。人乘者,受持五戒,以保來世不失人身。天乘者,力行十善,而求享勝妙天福。此二者所求,仍屬生 滅之世間法。出世法有三,曰:聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。聲聞乘修四諦,遵行八正道,斷見思惑,證阿羅漢果。緣覺乘修十二因緣,斷見思習,證辟支佛果。

此二 者用功的方法,乃在收攝六根,不攀緣五欲六塵,製造生死因。其只求自了,而無化他之志,雖免輪回之苦,但徒有自覺工夫,卻難臻菩提聖道之圓滿境地。菩薩乘 則行六度萬行,自覺覺他,而其終極目標在圓成佛果。行菩薩道者,以佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若為修習內容,並以六塵不惡,還同正覺,於一切境透得 過,而得自在解脫,進而普化群萌,以為己任。所謂菩薩者,一言以蔽之,即「絕對的犧牲、無我的奉獻。」

修學佛道並非逃避現實,而是面對現實。現實並非指物質層面,而是精神層面的實際需要,亦即如何解決生老病死的問題,脫離六道輪回。世間的知識學問或可選修,唯有生死大事乃是人生之必修課程,也是值得一生投注之目標。

佛陀發現了真理,並指引吾人步上解脫之道,所有理論必須透過實踐才有意義,也唯有透過微密的觀照,徹底的放下,才能得到根本的救度。雖已聽聞佛法,倘未能依教奉行,就不能認為自己已走在正道上。佛陀只能指出修行的道路,卻不能替我們修行。

0 comments: